Hofleverancier

Dankzij jarenlange ervaring is Hoefnagels Fire Safety in 2009 door Hare Majesteit de Koningin gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Dit predicaat is een koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit.

Hofleverancier CMYK 300Dpi
Brandveiligbouwennl

Brandveilig Bouwen Nederland

Hoefnagels Fire Safety is lid van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en heeft een breed netwerk van relaties die actief zijn in de bouwkolom. BBN bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteit van de leden en hun expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom. Van aannemer tot architect en van opdrachtgever tot controlerende instantie.

Hoefnagels Fire Safety is één van de ondertekenaars van de BBN-gedragscode. Daarin staat onder meer dat:

 • Onze brandveilige producten en diensten minimaal voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit aan de toepassing stelt. Dit houdt in dat brandveilige producten en diensten worden geleverd overeenkomstig de geldende wettelijke (geharmoniseerde) normen.
  De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling.
 • We onze opdrachtgever of afnemer vooraf expliciet schriftelijk waarschuwen, wanneer het niet mogelijk is om de brandveilige producten en diensten te voorzien van een certificaat of een assessment van een geaccrediteerde instelling.
 • Wij, indien gewenst, samen met een geaccrediteerde instelling een verklaring kunnen verzorgen omtrent de te verwachten brandveilige prestatie/gedrag van het betreffende product bij brand.
 • Wij onze afnemers op adequate wijze informeren over het toepassingsgebied van onze brandveilige producten.
 • Wij adviezen uitbrengen en onze kennis beschikbaar stellen aan stakeholders.
  Wij onze brandveilige producten voorzien van adequate montage-instructies en indien nodig, vanuit brandwerendheid oogpunt, van onderhoudsvoorschriften.
 • Wij trainingen verzorgen voor installerende personen/bedrijven, wanneer dit voor de brandveiligheid noodzakelijk of gewenst is.
  BBN-leden staan niet alleen in voor hun producten, maar delen ook hun kennis over de producten via de uitgave De Essentiele Bouwkundige Controlepunten.

Koninklijke Metaalunie

Hoefnagels Fire Safety is lid van de Koninklijke Metaalunie en hanteert dan ook de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals die zijn uitgegeven door deze organisatie. De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren.

 

Metaalunie P Lid Logo
Vca Iso9001 Bureauveritas

VCA en ISO

Onze monteurs zijn intern opgeleid en beschikken over de noodzakelijke certificaten, kennis en kwaliteit om de werkzaamheden op verantwoorde wijze uit te voeren. Al onze producten worden gemonteerd volgens VCA** en ISO 9001 en zijn - waar van toepassing - voorzien van een CE keurmerk.

CE onder EN 16034 voor industriële- en bedrijfsbranddeuren en de impact hiervan
Op 1 november 2019 is de EN 16034 verplicht geworden, vanaf heden dienen de deuren die onder deze norm vallen te worden voorzien van een CE-kenmerk voor de brand en rookwerende eigenschappen.

In de afgelopen 3 jaar van de coëxistentieperiode is er hard gewerkt om e.e.a. duidelijk te krijgen, eerst over hoe te certificeren en vervolgens waarop. Veel onderliggende normen waren en zelfs, zijn nog niet volledig waardoor de ontwikkeling van producten gedurende deze periode is gestagneerd. Tot heden is de Europese Commissie nog in overleg met de diverse werkgroepen om duidelijkheid te verschaffen omtrent toepassing van de EN 16034.

Momenteel is het wel mogelijk om een deur op basis van de EN 16034 te certificeren, echter kan dit voornamelijk met nieuwe testen en testrapporten volgens EN 1634-1 worden gerealiseerd. De 1e versie van de testnorm 1634-1 is uitgegeven in 2001. Sindsdien zijn er veel testen met positief resultaat uitgevoerd, maar deze blijken regelmatig niet volledig bruikbaar te zijn voor certificering onder EN 16034, zelfs testen uitgevoerd in 2017 voldoen in veel gevallen niet voor certificering. Dit heeft tot gevolg dat er veel producten met de juiste brand en of rookwerende eigenschappen momenteel formeel niet onder CE (EN 16034) mogen worden geleverd, zonder dat de kwaliteit hiervan is veranderd.

De onderschrijvende marktpartijen streven naar een correcte CE-markering echter, de langdurige onduidelijkheid en daarmee resterende tijdsspanne is te kort gebleken om het tijdig voor de gehele product range voor elkaar te krijgen. Uiteraard streven de marktpartijen er allen naar om dit in de komende tijd zo snel mogelijk weg te werken.

BouwConnect Bibliotheek

Hoefnagels Fire Safety is deelnemer aan de BouwConnect Bibliotheek. Deze bibliotheek is tot stand gekomen door jarenlange intensieve afstemming met tientallen bouwbedrijven, architecten- en ingenieursbureaus, fabrikanten van bouwproducten en hun visie op noodzakelijke oplossingen voor een slimmer bouwproces .

Bouwconnect
;