L T M P

Brandveilig wonen in getransformeerde kerk

Als het om ons cultureel en industrieel erfgoed gaat, zijn we een nijver en creatief volkje. Beter gezegd, we zijn dat inmiddels. Een paar decennia geleden was de sloophamer het onverbiddelijke lot van veel in onbruik geraakte gebouwen. De schoonheid en de waarde van een markante oude fabriek of een verlaten kerk roept nu meer op dan een nostalgisch gevoel. Het argument duurzaamheid speelt ook een nadrukkelijke rol.

Oud vastgoed met een nieuwe bestemming
Dat zien overheden, burgers en ook steeds meer investeerders. Transformatie is big business, maar wel met een paar flinke uitdagingen voor alle betrokkenen. Een van de grootste uitdagingen is de brandveiligheid. Want hoe vorm je een monumentaal theatergebouw uit de jaren 30 om tot zestien brandveilige woningen? En hoe wordt een 18e eeuwse kerk een verzamelgebouw voor culturele initiatieven? In dit artikel vindt u enkele aanknopingspunten waarmee u in alle fasen van het architectuurproces creatiever en tegelijk efficiënter kunt werken. Het resultaat is een getransformeerd pand waarin de gebruikers nog lang na de oplevering veilig zijn.

Één voor allen
Advies, producten en services vormen de drie-eenheid van Hoefnagels Fire Safety. Het zijn drie aspecten van brandveiligheid die soms los van elkaar worden aangeboden, maar die alleen als totaalconcept maximale veiligheid opleveren.

 • Advies: bouwkundige brand- en vluchtveiligheid van het gehele project.
 • Producten: brandwerende rolschermen, en -luiken, schuif- en loopdeuren.
 • Services: keuring, onderhoud en reparatie.
  Onder hetzelfde concept levert Hoefnagels Fire Safety ook andere brandgerelateerde werkzaamheden, zoals het brandwerend afdichten van buizen en doorvoeringen of het plaatsen van brandwerende constructies.

In transformatieprocessen garanderen we de beste resultaten door onderstaande stappen te volgen:

 1. Technische haalbaarheid
  Inspectie en adviesrapport brandwerendheid. Daaruit blijkt of de gewenste transformatie haalbaar is en wat de gevolgen hiervan zijn.
 2. Financiële gevolgen
  Inschatting van de betreffende kosten.
 3. Advies over toepassing
  Producten die de gewenste brandveiligheid leveren.
 4. Levering en montage
  Indien wenselijk inclusief oplevering met een keuringsrapport.
 5. Servicecontract
  Borging van brandwerendheid en vluchtveiligheid, eventueel in de vorm van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Oude gebouwen, nieuwe eisen
Herbestemmen van een gebouw begint bij een nauwkeurige inventarisatie. Elk gebouw van meer dan een paar jaar oud loopt per definitie achter bij de voortdurend aangescherpte eisen die Bouwbesluit, brandweer, overheden en Europa stellen. Daar komt bij dat naarmate de gebouwen ouder zijn, het steeds moeilijker wordt om accurate documentatie en tekeningen te vinden.

In een adviesrapport brandwerendheid staat welke brandwerende voorzieningen een gebouw heeft of mist om het geschikt maken voor de beoogde nieuwe functie. Het rapport geeft antwoord op vragen rond vluchtveiligheid en of de plannen financieel en technisch haalbaar zijn.
Als er geen grote problemen aan het licht komen en daarmee de seinen op groen gaan, is aansluitend de Hoe-vraag aan de beurt. Wie blind vaart op de bepalingen in het Bouwbesluit, doet zichzelf, de opdrachtgevers en de toekomstige gebruikers van het gebouw tekort. Er is namelijk volop ruimte voor creativiteit. Onze Fire Engineers helpen om ook minder voor de hand liggende oplossingen te ontdekken, met vaak een fraaier en rendabeler resultaat.

Verandering van functie
Iedereen begrijpt dat aan de brandwerende voorzieningen in een kantoorpand andere eisen worden gesteld dan in een verzorgingstehuis. Bij een transformatie van functie is dan ook een nieuwe vergunning nodig. Zeker als het herbestemde gebouw niet één functie heeft, maar meerdere functies combineert. Gemeenten zullen dan de aanpassingen in de oorspronkelijke brandscheidingen opnieuw beoordelen.

Regisseur
De eisen die aan brandwerendheid en vluchtveiligheid worden gesteld zijn helaas niet bijeengebracht in een overzichtelijke checklist. Ze zijn onderdeel van een totaalpakket dat varieert in normen en uitvoeringen. Zo kunnen aanpassingen in verwachte bezoekersaantallen of uitbreiding van de opgenomen gebruiksfuncties grote gevolgen hebben voor de samenstelling van het pakket aan benodigde maatregelen en voorzieningen. In deze vaak voorkomende omstandigheden is regie over het gehele brandveiligheidsconcept door een ervaren specialist onontkoombaar. De opdrachtgever krijgt daarmee de geruststellende garantie dat de plannen en de uitvoering daarvan voldoen aan al zijn eisen én aan die van de wet.

Van plan naar praktijk
Binnen elke fase in het project is afstemming doorslaggevend voor resultaat en efficiency. Bij de overgang naar een volgende projectfase is dat zelfs van nog groter belang. Alles wat met of zonder de hulp van brandpreventiedeskundigen of andere specialisten in een bestek terechtkomt, moet in de praktijk ook uitvoerbaar zijn. Dat pleit voor een partij die niet alleen actief is op het terrein van advies, maar die de garantie biedt dat de voorgeschreven oplossing ook naar letter en geest wordt uitgevoerd. Alleen met een opeenvolging van goed advies, goede producten en goede service is maximale bescherming tegen de gevolgen van brand te realiseren.

Aansprakelijkheid
Volgend jaar treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet zal ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Een belangrijke verandering is dat tijdens het ontwikkel- en bouwproces en ook daarna kan worden aangetoond dat het project aan alle kwaliteitseisen voldoet. Die eisen omvatten ook brand- en vluchtveiligheid. Aanvankelijk geldt de wet voor bouwwerken in Gevolgklasse 1, vooral woningen. De verwachting is dat de regels later ook voor gebouwen in andere gevolgklassen, zoals monumenten, gaan gelden. Aannemers en andere betrokkenen zullen als gevolg hiervan hogere eisen stellen aan architecten omtrent de zorgvuldigheid waarmee ontwerpen tot stand komen en de nauwkeurigheid van verslaglegging. Extra redenen om in dat proces op te trekken met een specialist in brandveiligheid.

Meer informatie

;