Nieuwe normen voor grote brandcompartimenten

19  februari  2014

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten is al decennia onderwerp van discussie. Daarom
zijn er, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, twee nieuwe ontwerpnormen opgesteld: NEN 6060 en NEN 6079.

Het Bouwbesluit 2012 stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Voor compartimenten groter dan 1000m2 moet de aanvrager de veiligheid onderbouwen en is het aan het bevoegd gezag om te beoordelen of de onderbouwing voldoet de functionele eis als omschreven in het Bouwbesluit. Zonder richtlijn die houvast geeft is dat voor beide partijen lastig. De nieuwe normen NEN 6060 en NEN 6079 zijn dan ook zeer gewenst. 

NEN 6060 vervangt BVB 2007
De NEN 6060 vervangt 'Beheersbaarheid van Brand 2007'. De methode is aangepast aan het Bouwbesluit 2012 en commentaar vanuit de praktijk is verwerkt. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied naar bestaande bouw. Voor bestaande bouw volstaat een lager veiligheidsniveau dan voor nieuwbouw;
  • In de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag is meer waarde toegekend aan afstand tussen gebouwen, waardoor in veel gevallen een kleinere afstand volstaat;
  • In gevallen met groot verschil tussen gemiddelde en maatgevende vuurbelasting geldt de verhoogde WBDBO-eis alleen voor delen van de gevel dicht in de buurt van de concentratie van vuurlast;
  • Vluchtveiligheid is toegevoegd waarvoor vijf maatregelpakketten zijn uitgewerkt én een algemeen maatregelpakket dat rekenmethoden voor rook-vultijd en ontruimingstijd combineert.

NEN 6079 benadering vanuit risicobeheersing
De NEN 6079 benadert compartimentering vanuit risicobeheersing en regelt de persoonlijke veiligheid van gebruikers van het gebouw en van hulpverleners. Het beperken van materiële schade is in deze norm geen doel op zich. Het wordt gezien als een bijkomend effect van de maatregelen die de persoonlijke veiligheid bevorderen. Een van de grondslagen van deze nieuwe norm is  dat wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, de noodzaak voor interne brandcompartimentering afneemt.

De definitieve vorm van de normen is op dit moment nog niet bekend. Vast staat wel dat deze behoorlijk wat impact zullen hebben op het ontwerp van gebouwen met grote brandcompartimenten.

 

Referenties