Van regelgericht naar risicogericht ontwerpen en bouwen

19  februari  2014

Bij het toepassen van brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen zijn de verschillende wetten, regels en afspraken rond brandveiligheid het uitgangspunt. Maar in meer complexe situaties is dit vaak niet voldoende. Wat heb je nog aan regels en wetten als je als gevolg van brand je pand in vlammen op ziet gaan. Of erger nog, er mensen om het leven komen?  “Er is een omslag nodig van ‘regelgericht’ naar ‘risicogericht’ denken.”, aldus Alex Schouteten, commercieel technisch adviseur bij Hoefnagels Branddeuren.

Alex beschikt over een brede en actuele kennis op het gebied van brandveiligheid in het algemeen én brand- en rookwerende rolschermen, brandwerende roldeuren en brandwerende schuifdeuren in het bijzonder. Recent ronde hij de opleiding Fire Safety Engineering (FSE) af en is daarmee een van de weinige Fire Safety Engineers die Nederland rijk is. In de opleiding komen ondermeer het denken in en het toepassen van scenario's en het gebruik van Fire Safety Tools aan bod. Denk bij dit laatste aan brand- en(simulatie)modellen (berekeningsmethodieken), waarmee het temperatuurverloop en de rookontwikkeling van brand in samenhang met vluchtveiligheid inzichtelijk worden gemaakt.

De  risicobenadering bij brandveiligheid gaan we op korte termijn ook terug zien in een nieuwe norm voor beoordeling van grote brandcompartimenten; de NEN 6079. Het normontwerp ligt momenteel ter beoordeling. Later dit jaar wordt de norm in zijn definitieve vorm verwacht. Alex volgt de ontwikkelingen op de voet. Wilt u meer weten of advies over een risicogerichte aanpak van brandveiligheid, neem dan contact met hem op via a.schouteten@hoefnagels.com.

Referenties